Ak etmektedir.?? Ba?bakan?m?z Say?n Binali Y?ld?r?m, Ankara?daki Türkiye Ortak

Ak Parti tan?t?m ve Medya
Ba?kanl??? TSK’n?n Afrin’e düzenledi?i Zeytin Dal? Harekat?’n?n 6. Gün
bilançosunu

da ç?kard?. ABD’nin art?k
YPG yerine PKK ad?n? kullanmaya ba?lad???na vurgu yap?lan bilgilendirme notunda
geli?mler ?öyle anlat?ld?:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Aç?klamalar:

 

Cumhurba?kan?m?z  
Say?n   Recep   Tayyip  
Erdo?an,   Hatay?daki  
harekat   merkezinde konu?tu:
„„”Operasyon teröristleri
temizlemek için yap?l?yor. Afrin, terörden temizlenince asli sakinlerine teslim
edilecek. Türkiye’nin hiçbir ülkenin topra??nda gözü yok. Afrin harekat? netice
al?n?ncaya kadar sürecek.”

TSK: „„Hava Kuvvetleri taraf?ndan gece süresince gerçekle?tirilen hava harekât?
ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA? terör örgütlerine ait s???nak, bar?nak, mühimmat
deposu ve silah mevzii olarak kullan?lan toplam 23 hedef imha edilmi?tir.
Harekâta kat?lan 13 uçak emniyetle üslerine dönmü?lerdir. “Zeytin Dal? Harekât?”
kapsam?nda ?u ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA? terör örgütü
mensubunun etkisiz hale getirildi?i tespit edilmi?tir. “Zeytin Dal?
Harekât?” planland??? ?ekilde ba?ar?yla devam etmektedir.??

Ba?bakan?m?z Say?n Binali Y?ld?r?m, Ankara?daki Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza
töreninde konu?tu: “Terör örgütünün 300?den fazla eleman? etkisiz hale
getirilmi?tir. Operasyon planland??? gibi gidiyor. Burada DEA? ile PKK ile
mücadele ediyoruz. Adlar?n? ister YPG
koysunlar, ister PYD koysunlar biz onlar? biliriz, hangi k?l??a girerlerse
girsinler biz onlar? 40 y?ld?r biliriz. DEA? örgütü ile en amans?z mücadeleyi
Türkiye yap?yor. Di?erleri laf?n? yap?yor. Nas?l DEA? ile mücadele
yapt???n? Amerika?n?n, Rakka?da PYD?nin YPG?nin eskortunda DEA??l?lar?
silahlar?yla nas?l yolcu ettiklerini bütün dünya gördü. Bu mu DEA? ile
mücadele? “Oradan ç?ks?nlar da ba?ka yere gitsinler, gitsinler M?s?r?da toplu
katliam yaps?nlar, camilere sald?rs?nlar, Türkiye?de eylem yaps?nlar, Avrupa?ya
gidip eylem yaps?nlar ve insanl???n ba??na bela olmaya devam etsinler.”

D??i?leri Bakan?
Mevlüt Çavu?o?lu: „„ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu b?rak?n kabul etmeyi,
görü?ebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz laz?m. San?r?m o aç?klama görü?me
yap?lmadan önce haz?rlanm??. O nedenle tam gerçekleri yans?tmayan bir aç?klama
oldu. Onlar?n farkl? mazaretleri olabilir. Gerçe?i yans?tm?yor.??

Türkiye’nin
Birle?mi? Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlio?lu, Suriye’nin kuzeybat?s?nda Afrin bölgesinde
ba?lat?lan “Zeytin Dal? Harekat?”na ili?kin, “Operasyon ile

 

DEA?’?n s?zmas?na ve
PKK/PYD/YPG sald?r?lar?na kar?? s?n?r güvenli?inin sa?lanmas?, Afrin’deki
teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sivillerin terör belas?ndan
kurtar?lmas? amaçlan?yor.” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: „„”Türkiye, en çok terör sald?r?s?na
maruz kalan NATO üyesi. Türkiye’nin de di?er ülkeler gibi kendini savunma hakk?
var ancak bunun orant?l? ve ölçülü bir ?ekilde yap?lmas? önemli.”

Pentagon
Sözcüsü White: „„Türkiye ile krizde de?iliz. Türkiye bir müttefiktir ve onlarla
çal???yoruz. Ancak ?u anki sald?r? (Zeytin Dal? Harekat?) dikkatleri da??t?yor.
Müttefikler olarak elimizdeki göreve yani DEA? ile mücadeleye
odaklanmal?y?z. „?

ABD Genelkurmay
Ba?kanl??? Sözcüsü Korgeneral McKenzie: „„(Afrin operasyonunun DEA? operasyonlar?na etkisi) Bunu minimize
etmek  için  Türklerle 
çal???yoruz. Türkiye’nin Münbiç’e girip
girmeyece?ini bilmiyorum ancak bu izledi?imiz bir konudur. (ABD destekli PYD/PKK militanlar?n?n Afrin?e
gitmesi) Birinin DEA? ile mücadeleyi b?rak?p ba?ka yere gitmesi bizim için DEA?
mücadelesinde bir ki?i eksik demektir. Bu bizim için büyük bir kayg?.
Dolay?s?yla ilk olarak bunu ortaklar?m?za Afrin?e gidip sava?mak için bir neden
olmad??? konusunda ikna etmekle engellemeye çal??aca??z.??

Almanya D??i?leri Bakan? Sigmar Gabriel: “Fransa
ile birlikte
Türkiye’nin güvenlik ç?karlar?n?n dikkate al?nmas?ndan
yana olaca??z. Ancak Suriye?de bar?? ve istikrar?n
sa?lanmas? konusunda siyasi müzakereler yapma f?rsat? var ve bunun askeri
çat??malarla durdurulmamas? laz?m.”

Rusya
D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Zaharova, “ABD askeri varl???n?n, Suriye’de s?n?rs?z bir süre kalmas?na yönelik planlar uluslararas? hukukla
çeli?mektedir.” dedi.

 

 

 Geli?meler:

 

Cumhurba?kan?m?z
Say?n Recep Tayyip Erdo?an,
Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Hulusi Akar’la ak?am saatlerinde Ankara’dan
Zeytin Dal? Harekat?’n?n sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun
Hatay’daki Harekat Merkezi’ne geçti. Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip
Erdo?an’a Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?, Savunma Bakan? Nurettin Canikli,
Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Ya?ar Güler?de e?lik ettiler.

 

ABD eski D??i?leri  Bakan 
Yard?mc?s? ve  emekli General  Mark 
Kimmitt,  canl? 
yay?nda YPG-PKK
ili?kisini reddedince cevap stüdyodan geldi. Amerikal? komutan, PKK- PYD
ili?kisini reddedince, ?mran Garda Rakka’da aç?lan Öcalan posterini sordu.
Programda konuk olan gazeteci Meryem ?layda ise YPG içinde
yer alan farkl? ülkelerden teröristlere ili?kin görüntüleri hat?rlatt?.

Zeytin Dal? Harekât?’n?n
hedefinde olan teröristlere destek için
Menbiç’ten yola ç?kan 15-20 araçl?k PYD konvoyu, Münbiç’in bat?s?ndaki Al Ye?il ve Umcalud
köyleri yak?nlar?nda Türk sava? uçaklar? taraf?ndan vuruldu.

ABD D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili aç?klama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurlar? için “YPG” yerine do?rudan
“PKK” ifadesini kulland?.

Afrin?de  yürütülen  istihbarat 
çal??malar?  sonucunda   terör 
örgütü  PKK?n?n bölgedeki 
baz? köylerde halka ‘zehirli yemek? talimat? verdi?i ö?renildi.

Suriye s?n?r?nda konu?lu
birliklere takviye amaçl? gönderilen askeri araç ve mühimmatlar Kilis’e
nakledildi.

Erzurum’da, 9’uncu
Kolordu Komutanl???’na ba?l? 109’uncu Topçu Alay?’ndaki askerler, Türk
bayraklar? ve tekbirlerle Zeytin Dal? Harekât? için Hatay’a u?urland?.

Gaziantep’in ?slahiye
ilçesinde,70 mahalle muhtar? ve bir grup genç, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin
Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik ba?latt??? Zeytin Dal?
Harekât?’na kat?lmak için Askerlik ?ubesi’ne ba?vurdu.

Suriye’nin Afrin
kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ate?lenen iki roketten birisinin
isabet etti?i camide hayat?n? kaybeden Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tar?k
Tabbak için cenaze töreni düzenlendi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplar? taraf?ndan Afrin k?rsal?nda 7
terörist yakaland?. Reyhanl? ve Hassa’ya getirilen teröristlerden 3’ü,
i?lemlerinin ard?ndan ç?kar?ld?klar? mahkemece tutukland?. Di?er teröristlerin
i?lemlerinin sürdü?ü ö?renildi.

 

Harekatta Son Durum:

 

 

 

 D??
Bas?n Özeti:

 

THE 
WALL  STREET  JOURNAL: 
ABD  Türkiye?nin 
Kürt  Sald?r?s?n?  Sona 
Erdirmek  ?çin Çabalar?n? Art?rd?

AP: Türkiye: Suriye?den Roket At?lmas? Sonucu 2 Ki?i Hayat?n? Kaybetti Türkiye,
Suriye Sald?r?s?na Devam Edilece?ini Aç?klad?

BLOOMBERG: ABD Suriye?de Türkiye?yi Desteklemeli (James
Stavridis)

 

REUTERS: Türkiye Minbic’de ABD ile Kar?? Kar??ya Gelme
?htimalinin Dü?ük Oldu?unu Dü?ünüyor

 

Türk Kaynak: Beyaz
Saray’dan Yap?lan Aç?klama, Erdo?an ile Trump Aras?ndaki Telefon Görü?mesinin
?çeri?ini Tam Olarak Yans?tm?yor

THE GUARDIAN: Türkiye Suriye?deki Harekat? Kürtlerin
Kontrolündeki Minbic?e  Do?ru
Geni?letecek

THE TELEGRAPH: Britanyal? Gönüllüler Suriyeli Kürt Milislerle
Birlikte Türkiye?ye Kar?? Sava?maya Gidiyor

THE TIMES: Türkiye Kürtlere Kat?lan Yabanc? Sava?ç?lara ABD
Sizi Kurtarmayacak Dedi

 

DPA: Erdo?an: Türkiye, Suriye Harekat? ile
“Teröristlerin Kökünü Kurutacak”

 

KOMSOMOLSKAYA PRAVDA: Erdo?an, Trump?a Suriyeli Kürtlere Yard?m Etmemesi
Ça?r?s?nda Bulundu

ROSS?YSKAYA GAZETA: Rus Askerler Afrin?de Halep?e Mülteci Ak?n?n?
Tespit Etti

 

RA? EL YEVM: Afrin?deki Kürt Kaynaklar: Kürtlerin Siyasi
Sürecin Bir Parças? Olmas? Kar??l???nda Suriye Ordusunun Bölgeye Girmesini
Memnuniyetle Kar??layaca??z

IRNA: Erdo?an: Türkiye?deki 3,5 Milyon Suriyeli Mülteciyi
Afrin?e Yerle?tirece?iz KURDISTAN 24: SDG: ABD?li ve
Avrupal? Sava?ç?lar Türkiye?ye Kar?? Sava??yor SPUTNIK KURDISTAN: Türk
Askerleri Halep ve ?dlib K?rsal?nda